ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Το ΣΕΚΠ σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς μετά την κατάργηση του μονοπωλιακού του καθεστώτος ανακοίνωσε  σε όλους  παραγωγούς την πρόθεση του να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δραστηριότητες σε όσους ήθελαν να ενταχθούν στον προγραμματισμό παραγωγής και εμπορίας του ΣΕΚΠ.

 Έτσι το Σ.Ε.Κ. Πατατών, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία έχει καθήκον να εξασφαλίσει προς όφελος των παραγωγών τις πιο επωφελείς οικονομικές διευθετήσεις και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα  μέσα από τις αρμοδιότητες του για τον προγραμματισμό της παραγωγής και εμπορίας, τη συσκευασία, τις φορτώσεις, τις πωλήσεις και τις πληρωμές των παραγωγών καθώς και για την παραγωγή ντόπιου πιστοποιημένου πατατοσπόρου και την εισαγωγή και διανομή του εισαγόμενου πατατοσπόρου.

 

Προγραμματισμός
Ο προγραμματισμός αποτελεί την πιο καθοριστική δραστηριότητα στην όλη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας των Κυπριακών πατατών και από αυτήν εξαρτάται  κύρια η επιτυχία της κάθε εσοδείας.

 

Ποιότητα πατατών.
Η ποιότητα των κυπριακών πατατών αποτελεί τον πιο σπουδαίο παράγοντα για την εξασφάλιση ικανοποιητικών τιμών και  την επίτευξη των σκοπών του Συμβουλίου.

 

Συσκευασία
Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και συσκευασία των πατατών των παραγωγών.
Το ΣΕΚΠ χρησιμοποιεί:

1. το  Συσκευαστήριο του που βρίσκεται στη Λάρνακα

2. το συσκευαστήριο της ΣΕΔΙΓΕΠ Ανατολικού

3. το συσκευαστήριο της ΣΠΕ Αστρομερίτη

4. το συσκευαστήριο της Παγκύπριας Ομάδας Πατατοπαραγωγών (ΠΟΠ) στο Λιοπέτρι

5. το συσκευαστήριο της ΣΠΕ Ακακίου

 

Φορτώσεις και μεταφορά πατατών
Το Συμβούλιο μέσω προσφορών και τη συνεχή παρακολούθηση της ναυλαγοράς και των μεταφορών  εξασφαλίζει πλοία, εμπορευματοκιβώτια και αυτοκίνητα / ψυγεία για μεταφορά των πατατών στις αγορές του Η.Β. και της Ηπειρωτικής Ευρώπης.

 

Διάθεση πατατών / τιμές πωλήσεων
Με τη  διάθεση των πατατών το Συμβούλιο επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των εισπράξεων του καθορίζοντας την εκάστοτε κατάλληλη τιμή πώλησης  αφού ληφθούν, σοβαρά υπόψη παράγοντες όπως οι ποσότητες και η ποιότητα των κυπριακών πατατών καθώς και οι τιμές και οι ποσότητες των ανταγωνιστικών χωρών της Κύπρου.  Το Συμβούλιο παρακολουθεί συνεχώς τα δεδομένα της αγοράς όπως διαμορφώνονται και η Επιτροπή Τιμών του Συμβουλίου είναι σε συνεχή επικοινωνία για τις ανάλογες αποφάσεις σε θέματα τιμών πώλησης και διάθεσης των πατατών.

 

Παραγωγή ντόπιου πιστοποιημένου και Εισαγωγή εξωτερικού πατατοσπόρου
Το Συμβούλιο, καθορίζει τις ποσότητες του πατατοσπόρου που θα εισαχθούν συνολικά κατά ποικιλία, αφού λάβει υπόψη του και την ποσότητα ντόπιου πιστοποιημένου πατατοσπόρου που παράχθηκε προκειμένου να καταλήξει στον προγραμματισμό παραγωγής και εμπορίας της κάθε εσοδείας.

 

Το Συμβούλιο ανέλαβε το ίδιο την εισαγωγή του εξωτερικού πατατόσπορου, τη διαχείριση του και την κατανομή τους στους παραγωγού

εμπορια

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

antonis.anastasiou@cpmb.org.cy