ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Προσωπικο

Δομή του Σ.Ε.Κ. Πατατών
Το Συμβούλιο έχει σήμερα 17 μόνιμους υπαλλήλους για υπηρεσίες στη Διοίκηση / Γραμματεία,  τη Τεχνική / Γεωπονική Υπηρεσία,  το Λογιστήριο, το Συσκευαστήριο στη Λάρνακα.


Δύο υπάλληλοι στο Γραφείο  Λονδίνο ως επιτόπιο προσωπικό.

Προϊστάμενος των υπηρεσιών αυτών είναι ο Γενικός Διευθυντής που είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο του Συμβουλίου με βάση το Οργανόγραμμα που παρουσιάζεται πιο κάτω: