Το ΣΕΚΠ σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς μετά την κατάργηση του μονοπωλιακού του καθεστώτος ανακοίνωσε σε όλους τους παραγωγούς την πρόθεση του να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δραστηριότητες σε όσους ήθελαν να ενταχθούν στον προγραμματισμό παραγωγής και εμπορίας του ΣΕΚΠ.

Έτσι το Σ.Ε.Κ. Πατατών, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία έχει καθήκον να εξασφαλίσει προς όφελος των παραγωγών τις πιο επωφελείς οικονομικές διευθετήσεις και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα μέσα από τις αρμοδιότητες του για τον προγραμματισμό της παραγωγής και εμπορίας, τη συσκευασία, τις φορτώσεις, τις πωλήσεις και τις πληρωμές των παραγωγών καθώς και για την παραγωγή ντόπιου πιστοποιημένου πατατοσπόρου και την εισαγωγή και διανομή του εισαγόμενου πατατοσπόρου.

Προγραμματισμός
Ο προγραμματισμός αποτελεί την πιο καθοριστική δραστηριότητα στην όλη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας των Κυπριακών πατατών και από αυτήν εξαρτάται κύρια η επιτυχία της κάθε εσοδείας. Δυστυχώς αναπόφευκτα, ο προγραμματισμός μετά το 2004 επηρεάζεται από τις αποφάσεις των άλλων εξαγωγέων και των παραγωγών που δεν συνεργάζονται με το Συμβούλιο.

Ποιότητα πατατών.
Η ποιότητα των Κυπριακών πατατών αποτελεί τον πιο σπουδαίο παράγοντα για την εξασφάλιση ικανοποιητικών τιμών και την επίτευξη των σκοπών του Συμβουλίου.

Συσκευασία
Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και συσκευασία των πατατών των παραγωγών.

Το ΣΕΚΠ χρησιμοποιεί:

  1. Το συσκευαστήριο του που βρίσκεται στη Λάρνακα
  2. Το συσκευαστήριο της Παγκύπριας Ομάδας Πατατοπαραγωγών (ΠΟΠ) στο Λιοπέτρι
  3. Το συσκευαστήριο της εταιρείας ΚΥΠΕΠ στη Ξυλοφάγου
  4. Το συσκευαστήριο του Αστρομερίτη-Λευκωσία
  5. Το συσκευαστήριο του Ανατολικού-Πάφος

Φορτώσεις και μεταφορά πατατών
Το Συμβούλιο μέσω προσφορών και τη συνεχή παρακολούθηση της ναυλαγοράς και των μεταφορών εξασφαλίζει πλοία, εμπορευματοκιβώτια και φορτηγά / ψυγεία για μεταφορά των πατατών στις αγορές του Η.Β., της Ηπειρωτικής Ευρώπης, των Αραβικών χωρών και αλλού.

Διάθεση πατατών / τιμές πωλήσεων

Με τη διάθεση των πατατών το Συμβούλιο επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των εισπράξεων του καθορίζοντας την εκάστοτε κατάλληλη τιμή πώλησης αφού ληφθούν, σοβαρά υπόψη παράγοντες όπως οι ποσότητες και η ποιότητα των Κυπριακών πατατών καθώς και οι τιμές και οι ποσότητες των ανταγωνιστικών χωρών της Κύπρου. Το Συμβούλιο παρακολουθεί συνεχώς τα δεδομένα της αγοράς όπως διαμορφώνονται και η Επιτροπή Εμπορίας του Συμβουλίου είναι σε συνεχή επικοινωνία για τις ανάλογες αποφάσεις σε θέματα τιμών πώλησης και διάθεσης των πατατών.

Παραγωγή Κυπριακού πιστοποιημένου και Εισαγωγή εξωτερικού πατατοσπόρου

Το Συμβούλιο, καθορίζει τις ποσότητες του πατατοσπόρου που θα εισαχθούν συνολικά κατά ποικιλία, αφού λάβει υπόψη του και την ποσότητα Κυπριακού πιστοποιημένου πατατοσπόρου που παράχθηκε προκειμένου να καταλήξει στον προγραμματισμό παραγωγής και εμπορίας της κάθε εσοδείας.

Το Συμβούλιο ανέλαβε την εισαγωγή του εξωτερικού πατατοσπόρου, τη διαχείριση του και την κατανομή τους στους παραγωγούς που συνεργάζονται μαζί του. Επίσης, το Συμβούλιο παράγει και εξάγει πέραν τον 1000 τόνων Κυπριακού πιστοποιημένου πατατοσπόρου, διαφόρων ποικιλιών και τους εξάγει κυρίως στην Ελλάδα.